Helping protect our environment Helping protect our environment

Менаџмент системи

Севкупните операции и процеси се хармонизирани во согласност со барањата и принципите на долунаведените ISO стандарди, за кои e сертифицирана компанијата

  • Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015
  • Систем за управување со заштитата на животната средина ISO 14001:2015
  • Систем за управување со безбедноста и здравјето при работа OHSAS 18001:2007 
  • Систем за управување со безбедност на информации ISO 27001:2013 

Имплементацијата на интернационалните стандарди во секојдневното работење, придонесува кон унапредена перформанса во остварување на визиите на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања.

Затоа што успехот на нашите клиенти е и наш успех.

Погледнете ја нашата компаниска политика

Редукција на СО2 емисија и енергија